Vedtekter

Søk

Vedtekter Verdipartiet

1) Formål

Verdipartiets formål er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi vil arbeide for menneskeverd, personlig frihet, et felles judeokristent grunnlag for nasjonen, respekt for Grunnloven og norsk suverenitet. Verdipartiets politikk bygger på Bibelens grunnverdier og Guds ord.

2) Tillitsverv

Alle tillitsvalgte og folkevalgte for Verdipartiet må være bekjennende kristne, og er forpliktet på å arbeide for partiets formål slik det er uttrykt i paragraf 1.

3) Organisasjon

            Partiet er satt sammen av fylkeslag og lokallag.

4) Landsmøtet

Dette er partiets øverste myndighet og møtet arrangeres hvert år før utgangen av april. Innkalling sendes med minst en måneds varsel.

Landsmøtet er satt sammen av sentralstyret, folkevalgte, 2 utsendinger fra hvert fylkeslag, 1 fra hvert lokallag.

Landsmøtet skal

  • behandle årsberetning og revidert regnskap
  • foreta valg til valgkomite, sentralstyre og revisor
  • vedta partiets programmer og vedtekter
  • fastsette årskontingent
  • Landsstyret består av sentralstyret og fylkesledere. Mellom landsmøtetene er landsstyret partiets øverste myndighet. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. Sentralstyret kaller inn med minst en måneds varsel.
  • Sentralstyret består av 4-6 medlemmer og to varamedlemmer. Sentralstyret står for den daglige driften og nedsetter programkomite og strategiutvalg.
  • Vedtekter for fylkeslagene

                Landsmøtet utarbeider normalvedtekter for fylkeslagene. Fylkeslagene vedtar selv sine vedtekter. Paragrafene 1, 2 og 10 gjelder for alle fylkeslag og kan ikke endres.

8)   Vedtekter for lokallagene

                Landsmøtet utarbeider normalvedtekter for lokallagene. Lokallagene vedtar selv sine vedtekter. Paragrafene 1, 2 og 10 gjelder for alle lokallag og kan ikke endres.

  • Medlemskontingenten vedtas av landsmøtet.

10)  Opphør.

               Ved oppløsning av Verdipartiet kreves 75% flertall av de frammøtte på Landsmøtet.

                Sluttoppgjør og forvaltning av eksisterende midler ved opphør, foretas av en oppnevnt komite på fem personer.

          Innholdet i paragrafene 1 og 2 og 10 kan ikke endres. Andre paragrafer kan endres på Landsmøtet ved 75% flertall.

                                                                                             Veavågen/ Karmøy 26/11-2016